Administratie

RAPORTUL PRIMARULUI PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2016

Viziunea strategică Răcari 2020 

„Ne propunem să fim un reper al eficienței, coerenței actului decizional și transparenței administrative, să susținem crearea unei comunități active și dinamice, să atragem investiții şi să generăm proiecte de importanță strategică pentru oraş și cetățeni şi toate acestea să conducă la CREŞTEREA CALITĂȚII VIEȚII în orașul RĂCARI.”

Dragi locuitori ai oraşului Răcari
În conformitate cu prevederile art. 63, alin.(3), lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 – republicată, cu
modificările și completările  ulterioare, în calitate de primar al oraşului Răcari, am obligația legală de a prezenta Raportul cu privire la starea economică, socială și de mediu a unității administrativ  teritoriale oraşul Răcari, în anul 2016.
Au trecut mai mult de 8 ani de când ați decis pentru prima dată o schimbare în conducerea acestei localități şi prin votul
dumneavoastră ați decis în iunie 2008 să fiu primar al oraşului Răcari, decizie prin care, în data de 5 iunie 2016, într-un procent de aproximativ 72%, ați reînnoit acest mandat, drept pentru care mă înclin în fața dumneavoastră şi vă mulțumesc.
Astfel, vin în fața dumneavoastră cu raportul asupra stării sociale, economice, sociale şi de mediu a oraşului Răcari.
Anul pe care l-am încheiat n-a fost unul uşor. A fost un an în care s-a muncit asiduu la toate nivelurile administrației pentru a realiza ceea ce ne-am propus, iar acest lucru nu a făcut decât să demonstreze că suntem o comunitate unită, capabilă să meargă cu fruntea sus pe drumul pe care singură şi l-a hotărât.
Investițiile presupun pregătire, timp, viziune şi bani, iar noi am reuşit să ne gospodărim şi să ne adaptăm din mers tuturor provocărilor şi schimbărilor care au apărut pe parcursul derulării lor.
Au fost destule obstacole de depăşit şi multe mentalități de schimbat în drumul dintre vechi şi nou. Vă mulțumesc dumneavoastră, locuitorilor oraşului Răcari, Consiliului Local din mandatul 2012-2016, Consiliului Local
actual rezultat ca urmare a alegerilor din 05 iunie 2016, echipei care formează conducerea autorității locale şi tuturor angajaților primăriei, care au contribuit la încheierea unui an cu multe realizări, în condiții economice deosebit de grele.
Am încercat în acest timp să vă demonstrez că sunt un om al faptelor, nu al vorbelor, că sunt un om de cuvânt şi sper că am reuşit. Vă asigur că voi ține cont întotdeauna de părerile dumneavoastră, pentru că numai împreună putem demara şi finaliza proiecte importante pentru oraşul nostru, pe care cu toții îl iubim atât de mult.
Astfel, raportul primarului oraşului Răcari, prezentat în fiecare an, reprezintă pentru noi un material de reflecție, de analiză dar şi o necesitate, în contextul preocupărilor pentru o reală deschidere şi transparență a instituției noastre.
Prin această lucrare, care este, de fapt, o radiografie pragmatică a Primăriei oraşului Răcari, supunem atenției tuturor celor interesați date concrete despre modul în care au fost folosiți banii publici.
Încercăm astfel, să îmbunătățim în fiecare an calitatea şi eficiența activității noastre, aceste deziderate realizându-se prin participarea locuitorilor oraşului în procesul administrativ, la luarea deciziilor într-un mod corect şi deschis. Acest material de analiză este unul din instrumentele prin care instituția pe care o conduc şi o reprezint, pune la dispoziția cetățenilor, în format scris şi pe căi media, modalități pentru a se informa corect asupra activității şi rezultatelor muncii noastre. În urma unei analize a bilanțului pe care vi-l prezint mai jos putem spune că anul 2016 a fost, pentru Răcari, încă un pas înainte.
Toate acestea au fost posibile cu sprijinul dumneavoastră, al plătitorilor de taxe şi impozite, dar şi datorită unei echipe din cadrul Primăriei şi datorită serviciilor subordonate Consiliului Local care a înțeles datoria lor față de comunitate.
Preocuparea principală a mea, a întregului aparat de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Răcari, a Consiliului Local Răcari, în anul 2016 a fost gospodărirea eficientă a oraşului, a bugetului local şi, nu în ultimul rând, bunăstarea cetățenilor vizând: dezvoltarea
infrastructurii oraşului Răcari, atragerea de fonduri nerambursabile în vederea realizării obiectivelor prevăzute în „Strategia de Dezvoltare Durabilă a oraşului Răcari”, atragerea de investitori, repararea şi întreținerea drumurilor din localitate, în limita bugetului local; asigurarea transparenței în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici şi a acțiunilor întreprinse de administrația publică; eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea condițiilor şi a climatului optim de lucru în cadrul Primăriei Răcari, cât şi în relațiile cu cetățenii, beneficiarii direcți ai acestor servicii; organizarea de manifestări cultural distractive şi sportive cu scopul de a dezvolta componența culturală, sportivă şi socială a vieții cetățenilor din oraşul Răcari.
Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetățenilor oraşului o imagine generală asupra activității noastre în anul care a trecut, asupra modului şi eficienței rezolvării problemelor comunității locale.
Ca şi în anii anteriori, pentru atingerea scopurilor propuse am folosit prerogativele conferite de lege autorității executive în condițiile legislației actuale, cu respectarea principiilor fundamentale, respectiv: descentralizare, autonomie locală,
deconcentrare a serviciilor publice, eligibilitate autorităților administrației publice locale, legalitate şi consultarea cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit.
Şi în anul 2016, la toate realizările instituției un aport deosebit de important a fost adus de aparatul de specialitate al primarului şi de personalul serviciilor subordonate, sau, aşa cum obişnuiesc să spun, o echipă formată la nivelul autorității publice, care convinsă de importanța muncii sale, a depus eforturi remarcabile pentru obținerea rezultatelor care vor fi prezentate în continuare.
În vederea elaborării politicilor publice aplicabile pentru intervalul la care facem referire în prezentul raport, s-au analizat rezultatele anilor anteriori şi s-a continuat procesul de eficientizare a serviciilor la nivelul primăriei, nefiind neglijată nici eficacitatea, nici calitatea prestațiilor oferite.
În ciuda acestor aspecte privind lipsa de personal, bugetul limitat, având în vedere încasările la nivelul bugetului local, s-au înregistrat totuşi rezultate bune şi foarte bune, personalul înțelegând pe deplin greutățile cu care ne confruntăm şi repliindu-se, ca de fiecare dată, la cerințe au făcut față cu succes acestora.
Aşa cum a rezultat şi din structura rapoartelor de activitate ale anilor precedenți, atribuțiile care îmi sunt conferite prin lege nu se pot îndeplini decât prin intermediul întregii structuri a Primăriei, de aceea în calitate de conducător al administrației publice locale, în acest raport se vor regăsi rezultatele tuturor compartimentelor de resort şi ale serviciilor subordonate.
Acțiunile care au fost întreprinse în anul 2016 au vizat toate sectoarele de activitate din sfera administrației locale, respectiv investiții de interes local, asistența socială, educație, sănătate, cultură, tineret, sport, ordine publică, situații de urgență,
protecția şi refacerea mediului, dezvoltare urbană, evidența populației, servicii de utilitate publică,
activități de administrație social-comunitară.
S-a încercat şi reuşit în cea mai mare măsură mediatizarea tuturor acțiunilor inițiate sau găzduite de primărie, prin anunțuri afişate în zonele centrale şi comunicate prin mass-media – posturile locale de televiziune, prin intermediul telefoniei mobile SMSender.
O modalitate importantă de comunicare a acțiunilor Primăriei o constituie şi ziarul local cu apariție lunară „Ziarul Primăriei Răcari”, care poate fi citit şi electronic pe pagina de web a Primăriei Răcari www.primariaracari.ro, alături de alte informații utile.
Pentru menținerea unui contact permanent cu cetățenii s-a încercat eficientizarea activității de colaborare cu aceştia, prin întâlniri repetate, în fiecare cartier component, prin inițierea unui anunț în prealabil, procedura prin intermediul căreia se exercită transparența în administrație, prin oferirea de informații pertinente locuitorilor oraşului, punerea la dispoziția acestora a tuturor materialelor de informare pentru rezolvarea solicitărilor lor, astfel gestionându-se categoriile principale de probleme, care ulterior sunt analizate în vederea emiterii celor mai bune decizii.
Tot pentru a asigura transparența, înainte de adoptarea unor decizii, au fost organizate acțiuni de consultare a populației, chiar dacă aceştia sunt reprezentați în cadrul Consiliului Local.
În cadrul acestor întâlniri, dar şi cu ocazia prezentării locuitorilor la compartimentele de specialitate din cadrul instituției, s-a acordat consiliere şi îndrumare cetățenilor, astfel încât timpul de rezolvare a doleanțelor acestora să nu depăşească o perioadă mai mare de zece zile, cu excepția celor a căror rezolvare necesita o perioadă mai îndelungată de timp, urmărindu-se în acelaşi timp şi respectarea de către compartimentele de specialitate a termenelor legale.
Pentru că infrastructura oraşului Răcari este una dintre premisele dezvoltării comunității locale, ca de altfel şi principala promisiune făcută la începutul mandatului meu, am continuat şi în 2016 cu proiecte importante în acest domeniu.
Cele mai importante investiții ale lui 2016 au avut ca sursă de finanțare fondurile bugetului de stat şi bugetului local, printr-un efort comun, prin susținere din partea tuturor colaboratorilor din cadrul structurilor din administrația județeană şi locală.
Aşa cum am afirmat încă de la începutul mandatului meu, am reuşit să nu fac promisiuni irealizabile şi astfel toată activitatea mea s-a materializat în proiecte de dezvoltare şi promovare a oraşului Răcari.
Pentru a realiza tot ceea ce mi-am propus, am avut nevoie de suportul, susținerea, răbdarea şi realismul locuitorilor oraşului Răcari, de o gândire obiectivă asupra problemelor cu care se confruntă comunitatea locală.
Dezvoltarea oraşului Răcari, trebuie să se realizeze în mod echilibrat, gestionarea eficientă a
bugetului şi realizarea unor investiții majore durabile au constituit problemele prioritare ale agendei mele de lucru.
Aşa cum am arătat de fiecare dată când am avut ocazia să mă adresez dumneavoastră, singura posibilitate ca oraşul Răcari să se dezvolte,… chiar pe timp de criză economică… a fost aceea de a atrage cât mai multe finanțări din fondurile
structurale, finanțări care în anul 2016, putem spune, au prins viață şi, în data de 10 mai, am inaugurat un obiectiv, pot spune unic în Regiunea Sud – Muntenia, Şcoala Gimnazială Ghergani, investiție admirată, dar totodată invidiată de mari oraşe din județ sau din țară.
Anul 2016, ca de altfel întreaga perioadă de la începutul mandatului meu, a reprezentat o activitate cu un program zilnic de 12-14 ore, în care activitatea primarului s-a desfăşurat în diverse locații, birou, şantierele deschise în localitate, prezența în localitățile componente ale oraşului, la autoritățile județene şi centrale, toate acestea fără a ține cont de un program de lucru determinat în timp şi toate numai pentru a satisface interesele cetățeanului şi ale comunității locale.
Volumul proiectelor promovate în anul 2016 finanțate din diverse surse, buget local sau buget de stat, poate fi apreciat la valoarea de peste 2,5 milioane euro, pentru proiecte care au schimbat aspectul localității într-un termen scurt, schimbare care nu se va opri aici.
Aşa cum prezentam şi la sfârşitul anului 2015 şi la finalul acestui an, putem spune fără teama de a greşi, că anul 2016 a fost un an bun pentru oraşul Răcari, cu rezultate demne de remarcat în domeniul dezvoltării urbane şi modernizării şi putem arăta că echipa formată la nivelul autorității locale a făcut totul pentru a dovedi ceea ce a afirmat în foarte multe împrejurări, adică faptul că lucrul în echipă, şi mai ales într-o echipă unită, duce la concluzia că… împreună suntem o forță, mai ales când acestei echipe i se alătură marea majoritate a cetățenilor oraşului nostru care au înțeles că oraşul Răcari trebuie să-şi schimbe înfățişarea, să devină un model de oraş European.
Mulțumesc încă o dată, membrilor echipei, colegilor din executivul primăriei, colegilor consilieri care m-au susținut în realizarea celor enumerate şi, anticipat, pentru cele care urmează, cât şi celor care au contribuit la formarea acestui colectiv spre binele localității.
Am convingerea că şi în anul 2017 veți fi alături de administrația locală, împreună să reuşim să depăşim dificultățile create de criza economico-financiară mondială, să reuşim să continuăm parcursul ascendent pe care s-a înscris oraşul Răcari în
mandatele precedente, şi pe care îl vom continua în noul mandat reîncredințat de dumneavoastră locuitorii oraşului Răcari.
Vă mulțumesc pentru tot sprijinul acordat până acum şi sper să fiți lângă mine şi pe mai departe!
Şi pentru faptul că activitatea pe anul 2016 a fost desfăşurată de echipa ce compune aparatul de specialitate al primarului, voi trece la sinteza activității pe domenii de specialitate, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru sprijinul şi susținerea
acordată în anul precedent şi de a vă ura…
LA MULȚI ANI! şi
SĂ AUZIM NUMAI DE BINE!

Al dumneavoastră,
Marius Caravețeanu
PRIMAR al oraşului RĂCARI

Comments

comments