Primaria Racari

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA UNEI LOCUINTE ANL

  1. Cerere

2. Declarații notariale ale titularului cererii și, după caz, ale soțului/soției si ale celorlalți membri majori ai familiei acestuia cănu dețin sau nu au deținut în proprietate o locuință și nu au dobândit sau înstrăinat locuința după 01.01.1990 în municipiu, că nu au beneficiat de credite pt execuția unei locuințe și să nu fie beneficiarii unei alte locuințe pentru tineri destinată închirierii în localitate sau să nu fie coproprietari ai unei locuințe proprietate personală în localitate.

3. Adeverința de la locul de muncă cu venitul net însoțită de o copie după cartea de muncă completată la zi și avizată de conducerea instituției care ține evidența acesteia, iar în cazul în care instituția angajatoare nu a întocmit carte de muncă pentru persoana solicitantă atunci se va elibera o adeverință de vechime în muncă de către Inspectoratul Teritorial de Muncă și pentru instituțiile de stat doar de instituția angajatoare, adeverință de vechime în muncă și copia cărții de muncă vor fi avizate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă – pentru ambii soți. După caz, pentru membrii familiei se depun: cupon de pensie, cupon șomaj, declarație notarială pe proprie răspundere că nu lucrează și nu realizează venituri.

4. Acte doveditoare din care să rezulte unde locuiește efectiv, respectiv copie după contractul de vânzare-cumpărare, contract de închiriere (sau de comodat) și un act din care să rezulte suprafața locuibilă deținută cu chirie sau suprafața locuibilă a apartamentului unde locuiește; adeverința de la administrator din care să rezulte suprafața camerelor apartamentului, numărul de persoane care locuiesc, precum și gradul de rudenie al acestora ( idem daca apartamentul este închiriat).

5. În cazul în care apartamentul este închiriat, este necesar contractul de închiriere înregistrat la Administrația Financiară. În cazul în care imobilul este casa familială este necesară declarația notarială a petentului din care să rezulte suprafața imobilului pe care îl ocupă împreună cu familia sa. În cazul în care solicitantul este tolerat în spațiu la părinți sau alte rude va depune actele de stare civila din care să rezulte legătura de rudenie ( certificat de naștere, deces, căsătorie) și alte acte după caz (sentință divorț, înfiere, etc)

– Copie: buletine de identitate (soț+ soție),certificate naștere (soț+ soție)

– Copie certificate de căsătorie (după caz)

– Copie certificate naștere copii minori (după caz)

– Sentință divorț ( după caz)

6. Acte doveditoare din care să rezulte că au alte persoane în întreținere și copii după actele de identitate ale acestora

7. Certificat medical pt solicitant sau alt membru al familiei aflat în întreținere, care necesită însoțitor sau o cameră în plus (eliberată de medicul specialist și vizată de directorul instituției de unde a fost eliberată)

8.  Diplome de absolvire studii, copie autentificată, (indiferent de nivelul de pregătire) pentru titularul cererii

9. În cazul în care persoana face parte din următoarele categorii va depune acte în dovedire:

* repatriați – adeverinţă repatriere ( eliberată de Ministerul de Externe)

* apatrizi- adeverinţă și Monitorul în care a fost publicat acest fapt

* persoane evacuate din imobilele naționalizate redobândite de proprietar sau chiriași în acestea- sentințe de evacuare definitive și irevocabile și procesul verbal de evacuare emis de executorul judecătoresc sau actul prin care chiriașul a fost înștiințat că imobilul/apartamentul au fost predate la proprietar

* tineri institutionalizați- adeverinţă de la instituția de unde provin, persoane care au început procedura de adopție sau au adoptat copii din casele de ocrotire socială-sentința de adopție sau alte acte doveditoare

În cazul că sunt îndeplinite toate condițiile se stabilesc criterii de ierarhizare prin punctaje pe baza următoarelor criterii:

* Situaţia locativă actuală

* Starea civilă actuală

* Starea de sănătate actuală

* Vechimea cererii solicitantului

* Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională

* Situaţii locative sau sociale deosebite

Legislație utilă:

Lege nr. 114/1996 din 11/10/1996, Versiune actualizată la data de 01/10/2011, Legea locuinței

Lege nr. 152/1998 din 15/07/1998, Versiune actualizată la data de 29/12/2011, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

Accessibility Toolbar